Ladislav Kožíšek

se sídlem Lužecká 155/34, 403 42, Povrly

IČO 114 26 896

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ústí nad Labem

pod č.j. 00766/živ/06/Bu

on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.copystudio.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran mezi Ladislavem Kožíškem, se sídlem Lužecká 155/34, 403 42, Povrly, IČO 114 26 896, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ústí nad Labem pod č.j. 00766/živ/06/Bu (dále jen „poskytovatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) vznikající v souvislosti nebo na základě:

1.1.1.      kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a objednatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese www.copystudio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), a/nebo

1.1.2.      smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy o dílo“) uzavírané mezi poskytovatelem a objednatelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného poskytovatelem na webové stránce a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

1.2.    Kupní smlouva a smlouva o dílo jsou pro účely těchto obchodních podmínek dále společně označován jako „smlouva“.

1.3.    Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy.

1.4.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat dodání zboží od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.    Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy.

 1. uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel mimo jiné provádět objednávání zboží a služeb poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb poskytovatele jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

2.4.    Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. S uživatelským účtem mohou nakládat pracovníci poskytovatele podle pokynů objednatele.

2.5.    Poskytovatel může zrušit nebo zablokovat uživatelský účet objednatele, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. uzavření smlouvy

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu nabídku zboží poskytovatele a nabídku služeb poskytovatele spočívajících v úpravě zboží podle individuálního přání či potřeby objednatele.

3.3.    Ceny poskytovatele jsou na webovém rozhraní obchodu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovatele a ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.    Je-li na webovém rozhraní obchodu uvedena cena poskytovatele, rozumí se jí cena bez nákladů související s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží v provozovně poskytovatele na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 3127/28, PSČ 400 01 (dále jen „osobní odběr“). Po skončení výběru služeb a zboží jsou objednateli na webovém rozhraní obchodu zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží uvedené na webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.5.    Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena poskytovatele, dojde k uzavření smlouvy způsobem stanoveným v čl. 3.6. až 3.9 těchto obchodních podmínek. Není-li ve webovém rozhraní uvedena cena poskytovatele, dojde k uzavření smlouvy způsobem stanoveným v čl. 3.10. těchto obchodních podmínek. Použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

3.6.    Pro objednání zboží či služby poskytovatele vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1. objednávaném zboží či službách (objednávané zboží či službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.6.2. způsobu úhrady ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.7.    Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“, přičemž tato objednávka je neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.8.    Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) či o poskytnutí zálohy či zajištění zaplacení ceny.

3.9.    Smluvní vztah ze smlouvy vzniká mezi poskytovatelem a objednatelem doručením přijetí objednávky (akceptací objednávky), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresu objednatele.

3.10. Není-li ve webovém rozhraní obchodu uvedena cena, dojde k uzavření smlouvy následujícím způsobem. Prostřednictvím webového rozhraní, elektronickou poštou, telefonicky, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiným způsobem je možné poskytovateli doručit nezávaznou objednávku. Na základě takové poptávky zašle poskytovatel objednateli elektronickou poštou návrh na uzavření Smlouvy (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“). Smluvní vztah ze smlouvy zemi poskytovatelem a objednatelem vzniká v tomto případě doručením přijetí návrhu na uzavření smlouvy (akceptací), jež objednatel zašle poskytovateli.

3.11. K uzavření smlouvy může také dojít v písemné formě.

3.12. Veškeré nabídky zboží či poskytnutí služeb poskytovatele uvedené na webové stránce poskytovatele jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s objednatelem ohledně tohoto zboží či služeb. Objednatel beze na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které jsou vedeny ve veřejných seznamech dlužníků, nebo které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti ze smluvních vztahů vůči poskytovateli.

3.13. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Předmět smlouvy o dílo

4.1.    Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje vytvořit na svůj účet a na svoje nebezpečí pro objednatele dílo (díla) specifikované ve smlouvě, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje za vytvoření díla (děl) zaplatit poskytovateli odměnu ve výši stanovené ve smlouvě.

4.2.    Pro práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se zbožím upraveným dle smlouvy o dílo se použijí ustanovení těchto obchodních podmínek upravující nakládání se zbožím (zejména čl. 8, čl. 9 a čl. 20 obchodních podmínek).

 1. Vytváření díla

5.1.    Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s plněním smlouvy neprodleně po jejím uzavření. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění smlouvy o dílo objednatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy (čl. 19.1.), ztrácí tímto objednatel právo odstoupit od smlouvy.

5.2.    Poskytovatel je povinen vytvářet dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy objednatele.

5.3.    Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli (či jeho pracovníkům) nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité charakteristiky díla nebudou zcela zřejmé, či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů poskytovatele týkajících se díla. Každý dotaz poskytovatele souvisící s vytvářením díla je objednatel povinen zodpovědět neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho přijetí.

5.4.    Není-li stanoven jinak, není poskytovatel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem pro vytvoření díla. Poskytovatel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému dílu.

5.5.    Poskytovatel může pověřit vytvořením díla jinou osobu. Při vytváření díla jinou osobou však nese poskytovatel odpovědnost, jako by vytváření díla prováděl sám.

5.6.    V případě, že má dílo dle smlouvy obsahovat předměty chráněné právem k duševnímu vlastnictví (např. obrázky, fonty, fotografie), k nimž vykonává práva třetí osoba, je objednatel mimo jiné povinen při nakládání s těmito předměty dodržovat (pod)licenční ujednání k těmto předmětům, jež mu byla poskytovatelem sdělena.

5.7.    Náhled na podobu díla zašle poskytovatel objednateli v elektronické podobě elektronickou poštou, a to v datovém formátu PDF. Objednatel je povinen se s náhledem na podobu díla podrobně a pečlivě seznámit. Na základě odsouhlasení tohoto náhledu objednatelem bude dílo poskytovatelem vytvořeno. Odsouhlasení náhledu na podobu díla musí objednatel provést:

5.7.1.      elektronickou poštou z elektronické adresy objednatele, a to na elektronickou adresu poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., s tím, že ke zprávě objednatele musí být připojen náhled podoby díla, který je předmětem souhlasu objednatele, nebo

5.7.2.      v tištěné podobě (osobně) v provozovně poskytovatele.

5.8.    Odsouhlasením náhledu na podobu díla objednatelem podle čl. 5.7. těchto obchodních podmínek se závazně stanoví podoba díla, přičemž toto odsouhlasení nahrazuje všechny předchozí informace či pokyny objednatele ohledně podoby díla.

5.9.    V případě, že objednatel nesouhlasí s podobou díla obsaženou v náhledu na podobu díla, musí o tomto neprodleně vyrozumět poskytovatele, a to elektronickou poštou z elektronické adresy objednatele, a to na elektronickou adresu poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přičemž objednatel je povinen uvést konkrétní pokyny k úpravě takového náhledu. Za úpravu náhledu na podobu díla náleží poskytovateli cena ve výši smluvené s objednatelem.

5.10. Po dobu přípravy náhledu na podobu díla neběží lhůta pro dodání zboží dle smlouvy. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla, včetně předání řádných podkladů, nebo v prodlení s úhradou jakékoliv části odměny poskytovatele, prodlužuje se o dobu tohoto prodlení objednatele lhůta stanovená pro vytvoření díla poskytovatelem.

5.11. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli, může poskytovatel vytvořit dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí součinnosti (poskytnutí podkladů) možné.

5.12. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů poskytovateli a z těchto důvodu není možné pokračovat ve zhotovování díla, splní poskytovatel svůj závazek vytvořit dílo podle smlouvy tím, že dokončí ty části díla, jež je možné vytvořit bez součinnosti objednatele (bez chybějících podkladů).

 1. podklady

6.1.    V případě, že v souvislostí se smlouvou budou poskytovateli objednatelem předány podklady pro zhotovení díla (dále jen „podklady“), platí pro smluvní strany následující ujednání.

6.2.    V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoliv třetí osoba, zavazuje se objednatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím podkladů dle smlouvy byla porušena její práva, zejména pak práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se objednatel hradit poskytovateli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem, s takovou třetí osobou vzniknou.

6.3.    V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s podklady újma (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.

 1. Předmět kupní smlouvy

7.1.    Kupní smlouvou se poskytovatel zavazuje dodat objednateli zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží a objednatel se kupní smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli cenu zboží.

 1. Přeprava, dodání a převzetí zboží

8.1.    Není-li podle Smlouvy dohodnut osobní odběr objednatelem v provozovně poskytovatele, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele.

8.2.    V případě, že je ve Smlouvě smluven osobní odběr objednatelem, bude zboží připraveno k odebrání v provozovně poskytovatele. Osobní odběr je možný v pracovní dny dle otevírací doby. Objednatel je povinen odebrat zboží ze skladu poskytovatele nejpozději do pěti (5) dnů od zaslání oznámení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru. Neodebere-li objednatel zboží v této lhůtě, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli poplatek za uskladnění zboží ve výši 20,-- Kč (slovy: dvacet korun českých) za balení zboží za každý započatý den prodlení objednatele s odebráním zboží, nebo je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.3.    Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.4.    Je-li poskytovatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli poplatek za uskladnění ve výši 20,-- Kč (slovy: dvacet korun českých) za balení zboží za každý započatý den prodlení objednatele s převzetím zboží, nebo je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5.    V případě, že je z důvodu na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo smluveno, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6.    Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušitelnost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a poskytovateli. Převzetí zboží je objednatel povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít a je povinen tyto skutečnosti vůči přepravci uplatnit (a pořídit o tom zápis). Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky tak nemůže být brán zřetel.

8.7.    Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je poskytovatel povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena ve smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Poskytovatel je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li poskytovatel zboží před určenou dobou, není objednatel oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které poskytovatel nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

8.8.    Lhůta pro dodání zboží podle smlouvy počíná běžet v okamžiku, kdy je objednatelem uhrazena zálohová platba (je-li zálohová platba smluvena) a kdy je objednatelem schválena korektura. Po dobu přepravy zboží neběží lhůta pro dodání zboží dle Smlouvy. Závazek poskytovatele dodat zboží se považuje za řádně splněný i v případě, kdy zboží bylo poskytovatelem dodáno ve lhůtě 14 dní od termínu pro dodání zboží stanoveného ve smlouvě.

 1. přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastictví

9.1.    Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele jeho předáním prvnímu dopravci (zpětně).

9.2.    Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu poskytovatele (osobní odběr), přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele v době, kdy převezme zboží od poskytovatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

9.3.    Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu.

9.4.    Jestliže je poskytovatel povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele jeho předáním dopravci. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu poskytovatele, přechází vlastnické právo ke zboží na objednatele v okamžiku, kdy převezme zboží od poskytovatele.

9.5.    Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku.

 1. Platební podmínky

10.1. Objednatel je povinen hradit poskytovateli kupní cenu a cenu za dílo (dále společně jen jako „cena poskytovatele“) a zálohy na cenu poskytovatele v termínech a ve výši stanovené ve smlouvě. Není-li ve smlouvě smluven termín splatnosti zálohy na odměnu poskytovatele, platí termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře poskytovatele či v rámci jiné výzvy k platbě zálohy na odměnu poskytovatele.

10.2. Cena poskytovatele je splatná ke dni uvedenému ve smlouvě nebo, není-li splatnost uvedena ve Smlouvě, je cena poskytovatele splatná ve lhůtě uvedené na faktuře vystavené poskytovatelem či v rámci jiné výzvy k platbě, jinak nejpozději do pěti (5) dní od uzavření smlouvy, a to

10.2.1.         bezhotovostně předem na účet poskytovatele 670100-2207762626 /6210, vedený u mBank (dále jen „účet poskytovatele“) na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem nebo jiné výzvy učiněné poskytovatelem.

10.2.2.         hotově při převzetí zboží, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován objednatelem,

10.2.3.         v hotovosti na dobírku v místě určeném ve Smlouvě, avšak pouze v případě, že byl tento způsob platby akceptován poskytovatelem.

10.3. V případě, že cena poskytovatele je ve Smlouvě smluvena hodinovou sazbou, vzniká poskytovateli nárok na cenu za každých započatých třicet (30) minut činnosti poskytovatele podle Smlouvy.

10.4. Poskytovatel může vždy požadovat zajištění uhrazení ceny poskytovatele.

10.5. Poskytovatel může poskytnout objednateli množstevní slevy z ceny poskytovatele, a to za podmínek stanovených na webové stránce nebo za individuálně sjednaných podmínek. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny poskytovatele poskytnuté poskytovatelem vzájemně kombinovat. Poskytovatel je plátcem DPH a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

10.6. Pro právo objednatele na zaplacení ceny podle Smlouvy sjednávají smluvní strany promlčecí dobu osm (8) let.

10.7. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit cenu poskytovatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

10.8. Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením §4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen platbu, jejíž výše překračuje částku 15.000 EUR, provést bezhotovostně. Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Do limitu dle tohoto článku se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené v průběhu jednoho kalendářního dne.

10.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli (nejčastěji po uhrazení odměny) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele nebo daňový doklad – fakturu zpřístupní v rámci uživatelského účtu. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě. V případě, že objednateli vznikne nárok na slevu, vystaví objednatel fakturu – daňový doklad (neobsahující DPH), a to s nejméně třiceti (30) denní lhůtou splatnosti od doručení tohoto dokladu poskytovateli.

10.10.  Poskytovateli vzniká nárok na cenu podle smlouvy i v případě, že došlo ke znemožnění vytváření díla a/nebo znemožnění pokračování v činnosti poskytovatele uvedené ve smlouvě, a to zejména pokud došlo ke znemožnění vytváření díla v důsledku jednání objednatele.

10.11.  V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby podle smlouvy (či zálohy na tuto odměnu poskytovatele) vzniká poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.12.  Pohledávky za poskytovatelem je vůči ceně poskytovatele možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku poskytovatelem písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním řízení.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Po dobu prodlení objednatele s placením i části jakékoliv ceny či zálohy na tuto cenu poskytovatele není poskytovatel povinen poskytovat žádné služby či zboží podle smlouvy.

11.2. Poskytovatel je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy.

11.3. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

11.5. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno a příjmení objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

11.7. Lhůty stanovené ve smlouvě pro poskytovatele začínají vždy běžet až dnem uhrazení dílčí odměny či zálohy dle smlouvy na účet poskytovatele.

11.8. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

11.9. Poskytovatel odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil.

11.10.  Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (vyšší moc).

11.11.  Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.12.  V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle Smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší jedné třetiny odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem na základě Smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající jedné třetině odměny poskytovatele skutečně uhrazené objednatelem na základě smlouvy.

 1. ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození či identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo IP adresy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

12.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoliv změnu v osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, a to s výjimkou dopravců a subjektů zabývajících se správou a vymáhání pohledávek poskytovatele.

12.6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.7. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl.12.5) obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.7.1.            požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

12.7.2.            požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

12.8. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele související se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

13.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a třetím osobám k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může uživatel souhlas podle prvé věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 1. Účinnost smlouvy

14.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

14.2. Ukončení účinnost smlouvy není dotčena účinnost těch ustanovení smlouvy (obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost smlouvy.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

15.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

15.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 15.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

15.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 15.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem, pokud objednatel poskytovateli v této lhůtě neprokáže, že zboží poskytovateli odeslal. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

15.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží poskytovateli podle čl. 15.3 těchto obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

15.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 15.2. obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatelem či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.

15.6. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo dojde k jinému snížení hodnoty zboží, za které objednatel odpovídá, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu újmy tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny.

15.7. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstoupit, zejména v případech, kdy zboží není k dispozici či v případech, kdy zboží nelze dodat ve smluvené lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozí věty vrátí poskytovatel kupní cenu nebo uhrazenou zálohu objednateli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

 

 1. Odstoupení od smlouvy o dílo

16.1. Objednatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku, oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dní dnů od jejího uzavření, pokud nedošlo k jejímu splnění ze strany poskytovatele.

16.2. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

16.3. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit a to až do doby splnění závazku obou stran z této smlouvy. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli cenu nebo uhrazenou zálohu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

 1. Práva z vadného plnění

17.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a 2615 až 2619 občanského zákoníku).

17.2. Objednatel je povinen prohlédnout zboží či jiné plnění poskytovatele dle smlouvy s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před jejich použitím.

17.3. V případech, kdy objednatel není spotřebitelem, platí následující:

17.3.1.   Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele (je-li záruka poskytnuta), uplatňuje objednatel písemně, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen „reklamace“).

 

17.3.2.   V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti a provedení, než určuje smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u poskytovatele bez prodlení, nejpozději do tří (3) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je objednatel v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.

 

17.3.3.   V případě, že je doprava zboží k objednateli zajišťována prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem Praha 10, Malešice, U Vozovny 658/8, PSČ 108 00 (dále jen „PPL CZ s.r.o.“) a zboží je společností PPL CZ s.r.o. dodáno poškozené, je objednatel povinen neprodleně kontaktovat dispečink společnosti PPL CZ s.r.o. a vyhotovit zápis o škodě. S poškozeným zbožím dopravovaným společností PPL CZ s.r.o. nesmí objednatel ani třetí osoby nijak manipulovat, a to až do okamžiku příchodu „likvidátora“ společnosti PPL CZ s.r.o. V případě, že objednatel poruší některou z povinností stanovených v předchozích větách tohoto odstavce (čl. 20.3.3), považuje se zboží poskytovatelem za řádně dodané.

 

17.3.4.   Poskytovatel vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Má-li plnění poskytovatele podle Smlouvy vady, budou nároky objednatele z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevu z odměny poskytovatele, odstraněním ostatních vad, dodáním náhradního zboží za zboží vadné.

 

17.3.5.   Reklamace zboží objednatele nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu či plnit jiné závazky vůči poskytovateli.

 

17.3.6.   Objednatel má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná.

17.4. V případech, kdy objednatel je spotřebitelem, platí následující:

17.4.1.   Poskytovatel odpovídá objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal:

 

17.4.1.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

17.4.1.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

17.4.1.3.     zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

17.4.1.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

17.4.1.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

17.4.2.   Ustanovení uvedená v čl. 17.4.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

17.4.3.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

17.4.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele, a to na adrese provozovny poskytovatele či na adrese elektronické pošty poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamované zboží.

17.5. Smluvní strany smluvily, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

 1. Užívání webové stránky

18.1. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textu, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

18.2. Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

18.3. Objednatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránkou a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

 1. Doručování – právní jednání

19.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré právní jednání související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeno písemně, a to elektronickou poštou, telefaxem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.

19.2. Zpráva je doručena:

19.2.1.   v případě doručení elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,

19.2.2.   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

19.2.3.   v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

19.2.4.   v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. přeprava a dodání zboží

20.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

20.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

20.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

20.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

20.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. závĚrečná ustanovení

21.1. Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

21.2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem s tím, že pro účely Smlouvy smluvní strany :

21.2.1.      vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení §558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;

21.2.2.      vylučují ustanovení §1748 občanského zákoníku;

21.2.3.      vylučují použití ustanovení §1799 a §1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

21.3. Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky objednatele.

21.4. Poskytovatel je k činnosti podle Smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

21.5. Smlouva je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

21.6. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

21.7. Kontaktní údaje poskytovatele:

 • Provozovna (korespondenční adresa): Copy studio, Masarykova 3127/28, Ústí nad Labem
 • Adresa webové stránky:………. www.copystudio.cz­­­­­­­­­
 • Adresa elektronické pošty:……. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:  603 450 898              

 

V  Ústí nad Labem  dne  1.11. 2014